LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din användning av Biogens webbplats Biogen Sweden AB. Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla användarvillkor ska du inte använda denna webbplats.

Biogen kan när som helst ändra denna webbplats och de regler och föreskrifter som gäller för användningen. Ändringarna kommer att publiceras på denna webbplats så kontrollera gärna tidigare ändringar när du använder webbplatsen. Genom att fortsätta att använda denna webbplats efter att sådana ändringar publicerats godkänner du sådana ändringar.

DENNA WEBBPLATS ERBJUDER INTE RÅD GÄLLANDE MEDICINSKA ELLER PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Webbplatsens innehåll är avsett att utgöra en allmän informationskälla om det aktuella ämnet, men tillhandahålls enbart i befintligt skick och i mån det är tillgängligt, såsom anges i dessa användarvillkor. Vi rekommenderar att du kontrollerar den information som lämnas här mot andra källor och går igenom informationen noga med din vårdgivare. Biogen förbinder sig inte att erbjuda rådgivning eller tjänster, medicinska eller liknande, via denna webbplats och den information som finns på hemsidan är inte avsedd att ersätta medicinska råd från en läkare. Om du har önskemål om eller behov av sådana tjänster eller råd ska du kontakta en vårdgivare. Biogens publicering av detta innehåll ska inte tolkas som att Biogen stödjer de synpunkter som uttrycks häri eller som en garanti för alla metoder, rekommendationer, behandlingar, åtgärder eller användningar av läkemedel eller preparat som anges av författaren till innehållet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Biogen erbjuder dig att läsa, använda och ladda ned en enstaka kopia av denna webbplats enbart ur informationssynpunkt och utan kommersiell användning. Om inte annat anges på denna sida får inte någon del av innehållet eller programvaran på denna webbplats kopieras, laddas ned eller lagras i ett söksystem för något annat syfte, inte heller vidarebefordras för något ändamål utan uttrycklig och skriftlig tillåtelse från Biogen. Du är medveten om att Biogen kan avsluta, ändra eller begränsa din användning av denna webbplats av vilket skäl som helst utan föregående meddelande.

Genom att använda denna webbsida, bekräftar du att du är 18 år eller äldre.

INGA GARANTIER

Du får tillgång till allt innehåll på denna webbsida i befintligt skick och i mån det är tillgängligt, utan någon som helst garanti, uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsad, till alla underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte, riktighet och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Biogen lämnar inga garanter om riktighet, fullständighet, aktualitet eller tillförlitlighet av informationen på webbplatsen. Du är själv ansvarig för att utvärdera all information på webbplatsen. Din användning av webbplatsen och dess innehåll sker helt på egen risk. Biogen lämnar inga utfästelser eller garantier för att användningen av hemsidan fungerar felfritt och är fri från avbrott. Du är själv ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra dig om att allt innehåll du kan erhålla från webbplatsen är fritt från datavirus.

Ovanstående undantag gäller eventuellt inte i jurisdiktionsområden där det inte är tillåtet att undanta vissa underförstådda garantier.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR; INGEN PLIKT ATT UPPDATERA

Din användning av webbplatsen och dess innehåll sker helt på egen risk. Biogen frånsäger sig överhuvudtaget allt ansvar, oberoende av om ansvarsfrågan gäller avtal, kränkning, strikt ansvar eller annat, för ersättning vid följdskador, direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som uppstår i och med eller som följd av åtkomst till eller användning av webbplatsen, även om Biogen har informerats om att möjlighet till sådana skador föreligger, inklusive, men ej begränsat till, att någon part har litat på något innehåll som erhållits via användningen av webbsidan eller som uppstått i samband med fel eller utelämnanden i, eller fördröjning vid överföringen av, information till eller från användaren, avbrott i kommunikationsanslutningar till webbplatsen eller virus, oberoende av om de helt eller delvis åsamkats av försumlighet, force majeure, kommunikations fel, stöld eller förstörelse av, eller obehörig åtkomst till webbsidan, eller tillhörande information eller program.

Biogen ger inga garantier för att webbplatsens funktioner är fria från datorvirus eller andra skadliga komponenter. Även om webbplatsens information uppdateras regelbundet har Biogen ingen skyldighet att uppdatera den information som finns på webbplatsen och Biogen är inte ansvarigt för eventuell underlåtenhet att uppdatera sådan information. Biogen påtar sig inte något som helst ansvar för riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller användbarheten av den information som beskrivs eller ges åtkomst till via denna webbplats. Du är själv ansvarig för att utvärdera all information på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av Svensk upphovsrättslagstiftning. Du får inte kopiera, ändra, ladda upp, ladda ned, skicka, överföra, återge eller distribuera något av innehållet, inklusive men ej begränsat till, den kod som finns på denna webbplats utan vår skriftliga tillåtelse med undantag av dina egna personliga, icke-affärsmässiga syften. Med undantag av vad som anges i föregående mening, ska inte något av innehållet på hemsidan tolkas som att du erbjuds licensrättigheter eller andra rättigheter till Biogens eller tredje parts patent, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell egendom.  Obehörig användning av något av Biogens varumärken, servicemärken eller logotyp kan innebära ett brott mot Svensk varumärkeslagstiftning.

LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. Biogen har inget kontroll över dessa länkade internetplatser och inget ansvar för innehållet på någon av de internetplatser som är länkade till denna webbplats. Att dessa länkar finns på webbplatsen innebär inte att Biogen stödjer det material som finns på några av dessa webbplatser och Biogen frånskriver sig allt ansvar som gäller din åtkomst till sådana länkade webbplatser. Biogen tillhandahåller länkar till andra internetplatser som en tjänst för användaren och åtkomsten till andra webbplatser som är länkade till denna webbplats sker helt på egen risk.

Om inte annat anges i ett skriftligt avtal mellan dig och Biogen måste du följa Biogens länkpolicy enligt följande: (i) alla länkar till denna webbplats får bara utgöras av en länk med enbart text och som är tydligt utmärkt med “www.biogen.se eller “Biogens webbplats”; (ii) länkens utseende, läge och andra egenskaper får inte skada eller försvaga den goodwill som är förknippad med Biogens namn och varumärken, (iii) länken måste “peka" på startsidan (t.ex. www.biogen.com) och inte andra sidor på webbplatsen; (iv) länkens utseende, läge och andra egenskaper får inte skapa falska föreställningar om att din organisation eller enhet stöds av, samarbetar med eller är associerad med Biogen; (v) när länken markeras av en användare måste den visa webbplatsen som helskärm och inte inom en “ram" på den länkande webbplatsen samt (vi) Biogen förbehåller sig rätten att ompröva sitt samtycke till länken när som helst och efter eget gottfinnande.

PLATS OCH GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Denna webbplats drivs av Biogen Sweden AB och dess användning ska lyda under svensk lagstiftning. Biogen gör inga utfästelser om att materialet som publiceras på denna webbplats är korrekt inom något annat jurisdiktionsområde än Svensk och åtkomst till denna webbplats utanför Sverige sker helt på egen risk. Användare som söker åtkomst till webbplatsen Biogen från andra platser, gör det på eget initiativ och är skyldiga att följa gällande lokal lagstiftning.

AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller ogenomförbar enligt någon behörig domstol, ska de återstående villkoren i bestämmelserna i användarvillkoren fortfarande vara i kraft och gälla fullt ut. Varje bestämmelse i dessa användarvillkor som endast till viss del eller grad är ogiltig eller ogenomförbar är fortfarande i kraft och gäller fullt ut i den utsträckning den inte är ogiltig eller ogenomförbar. Parterna avtalar vidare om att ersätta en sådan ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse i dessa användarvillkor med en giltig och genomförbar bestämmelse som i möjligaste mån fyller det ekonomiska syfte, affärssyfte och andra syften som eftersträvades med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

ÖVERTRÄDELSER OCH YTTERLIGARE POLICYS

Biogen förbehåller sig rätten att använda sig av alla tillgängliga medel rättsligt och ekonomiskt för att beivra överträdelse mot de regler och föreskrifter som anges på denna webbplats, inklusive rätten att förhindra att en särskild internetadress får åtkomst till webbplatsen.

FRÅGOR

Om du har några frågor om användarvillkoren ska du kontakta oss på:
Biogen Sweden AB
Kanalvägen 10A, 7tr
S-194 61 Upplands Väsby