Ansvar

Rapportering och principer

Vi strävar efter att skapa framsteg inom sjukvården genom banbrytande forskning, global utveckling, tillverkning och kommersiell kompetens samt genom att upprätthålla vårt åtagande gällande etiskt uppförande och övergripande företagsansvar.

Detta åtagande har sin grund i vår uppförandekod som gäller för alla medarbetare, konsulter och samarbetspartners som agerar för Biogens räkning. Vi vägleds av olika principer, policyer och ställningstaganden för att säkerställa etiskt affärsbeteende, transparens och uppfylla vår ansvarsskyldighet, bland annat:

Öppenhet i rapporteringen

Biogen har åtagit sig att följa globala guidelines gällande öppen rapportering av värdeöverföringar. Vi anser att öppenhet är en viktig del av vårt samarbete med sjukvården. Det bidrar till att skapa förtroende och respekt mellan vårdpersonal, patienter, branschkollegor, aktieägare och allmänheten.

 

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är vår högsta prioritet och vi har åtagit oss att göra en fullständig och snabb utvärdering av fördelarna och riskerna med våra behandlingar samt att kommunicera denna information för att hjälpa patienter och sjukvårdspersonal att fatta välgrundade behandlingsbeslut. Vi tar vårt etiska och rättsliga ansvar på allvar för att kontinuerligt utvärdera och kommunicera fördelarna och riskerna med våra produkter, inklusive läkemedel som ingår i kliniska studier, till patienter, vårdpersonal och tillsynsmyndigheter.

Rapportering om ESG: Året som gått

Öppenhet är en viktig del av vårt samarbete med viktiga intressenter och bidrar till att bygga upp en anda av förtroende och respekt mellan våra anställda, patienter, vårdpersonal, branschkollegor, aktieägare och allmänheten. Biogen har åtagit sig att vara transparent och offentliggöra frågor om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) som är viktiga för verksamheten och av intresse för våra intressenter. Läs ESG-rapporten

Element i vår kultur

På samma sätt som det periodiska systemet av element beskriver byggstenarna i vårt universum, så formar Biogen Elements vår företagskultur. Elementen omfattar principer som pionjärsanda, stark etik, personligt ansvarstagande, delaktighet, flexibilitet och kundfokus.

Uppförandekod

Vår uppförandekod är en handledning om hur man fattar korrekta etiska beslut när man gör affärer för Biogen. Den fastställer de principer och metoder för etisk affärsverksamhet som vi förväntar oss att alla våra leverantörer, affärspartners och anställda ska följa. Vår kliniska forskning och andra etiska principer för våra medarbetare och affärspartners ingår i uppförandekoden.