Användarvillkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS
Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller för din användning av Biogen Sweden ABs webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla dessa användarvillkor ska du inte använda denna webbplats.

Biogen kan när som helst ändra denna webbplats och de regler och föreskrifter som styr dess användning. Ändringar kommer att publiceras på webbplatsen, så läs villkoren när du besöker webbplatsen igen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringar har publicerats accepterar du dessa uppdaterade villkor.

DENNA WEBBPLATS GER INTE RÅD OM MEDICINSKA ELLER PROFESSIONELLA TJÄNSTER
Innehållet på denna webbplats är avsett som allmän information gällande det ämne som omfattas, och tillhandahålls endast "i befintligt skick" och "som tillgängligt" enligt vad som anges i dessa användarvillkor. Du uppmuntras att bekräfta informationen häri hos andra källor och att granska informationen noggrant tillsammans med din vårdgivare. Biogen tillhandahåller inte medicinska eller andra professionella tjänster eller råd via denna webbplats, och den information som ges är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning av läkare. Om du önskar eller behöver sådana tjänster eller råd bör du konsultera sjukvården. Publicering innehållet ska inte tolkas som att Biogen delar de åsikter som uttrycks häri, eller någon garanti för den strategi, rekommendation, behandling eller åtgärd som gjorts av författaren till innehållet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Biogen erbjuder dig att visa, använda och ladda ner en enda kopia av denna webbplats för din informativa, icke-kommersiella användning. Om inte annat anges på denna sida får ingen del av innehåll eller programvara på denna webbplats kopieras, laddas ner eller lagras i ett hämtningssystem för något annat ändamål, och det får inte heller distribueras för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Biogen. Biogen kan avbryta, ändra eller begränsa din användning av denna webbplats utan någon specifik anledning och utan föregående meddelande.

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst 18 år gammal.

INGA GARANTIER

Allt innehåll på denna webbplats tillhandahålls till dig "i befintligt skick" "som tillgängligt" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, riktighet och icke-intrång. Biogen ger ingen garanti för riktigheten, fullständigheten, gångbarheten eller tillförlitligheten hos något innehåll som är tillgängligt via denna webbplats. Du är ansvarig för att verifiera all information innan du litar på den. Användning av webbplatsen och innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen sker på egen risk. Biogen gör inga utfästelser eller garantier för att användningen av webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri. Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt innehåll du kan få från webbplatsen är fritt från virus.

Ovanstående undantag kanske inte gäller i jurisdiktioner som inte tillåter uteslutning av vissa underförstådda garantier.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR; INGEN SKYLDIGHET ATT UPPDATERA

Din användning av webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen sker på egen risk. Biogen frånsäger sig specifikt allt ansvar, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt, för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller särskilda skador som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med åtkomst till eller användning av webbplatsen, även om Biogen har informerats om risken för sådana skador, inklusive men inte begränsat till någon parts tillit till något innehåll som erhållits genom användning av webbplatsen, eller som uppstår i samband med misstag eller utelämnanden i, eller förseningar i överföringen av, information till eller från användaren, avbrott i telekommunikationsanslutningar till webbplatsen eller virus, oavsett om de helt eller delvis orsakas av vårdslöshet, force majeure, telekommunikationsfel, stöld eller förstörelse av eller obehörig åtkomst till webbplatsen, relaterad information eller program.

Biogen garanterar inte att funktionerna på denna webbplats är fria från datavirus eller andra skadliga komponenter. Även om innehållet på denna webbplats uppdateras regelbundet har Biogen ingen skyldighet att uppdatera informationen på denna webbplats, och Biogen ansvarar inte för underlåtenhet att uppdatera sådan information. Biogen tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller användbarheten av den information som delges eller nås via denna webbplats. Det är ditt ansvar att verifiera all information som finns på denna webbplats innan du förlitar dig på den.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av svenska, amerikanska och utländska upphovsrättslagar. Du får inte kopiera, ändra, ladda upp, ladda ner, posta, överföra, publicera eller distribuera något av innehållet, inklusive utan begränsning av koden, som finns på denna webbplats utan vårt föregående skriftliga godkännnade utom för dina egna personliga, icke-kommersiella ändamål. Med undantag för vad som anges i föregående mening ska ingenting på denna webbplats tolkas som beviljande av licens eller andra rättigheter enligt något patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell egendom som tillhör Biogen eller någon tredje part. Obehörig användning av något av Biogens varumärken eller logotyper kan vara ett brott mot svensk lag.

LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Biogen, och Biogen ansvarar inte för innehållet som finns tillgängligt på andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Sådana länkar innebär inte att Biogen godkänner materialet på någon annan webbplats och Biogen frånsäger sig allt ansvar med avseende på din tillgång till sådana länkade webbplatser. Biogen tillhandahåller länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för användarna, och användning av andra webbplatser som är länkade till denna webbplats sker på egen risk

Om inte annat anges i skriftligt avtal mellan dig och Biogen måste du följa Biogens länkningspolicy enligt följande: (i) varje länk till denna webbplats måste vara en textlänk tydligt märkt "biogen-international.com" eller "Biogen-webbplats"; (ii) länkens utseende, placering och andra aspekter inte får vara sådana att de skadar eller urvattnar den goodwill som är förknippad med Biogens namn och varumärken; (iii) länken måste "peka" till hemsidan (t.ex. www.biogen.se) och inte till andra sidor på webbplatsen; (iv) länkens utseende, position och andra attribut får inte skapa det falska intrycket att din organisation eller enhet sponsras av, är ansluten till eller associerad med Biogen; (v) när länken väljs av en användare måste den visa webbplatsen i helskärm och inte inom en "ram" på den länkande webbplatsen; och (vi) Biogen förbehåller sig rätten att på eget initiativ, när som helst, återkalla sitt samtycke.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Denna webbplats drivs av Biogen Sweden AB och dess användning ska regleras av svensk lag. Biogen gör inga utfästelser om att materialet som publiceras på denna webbplats är korrekt i någon jurisdiktion utanför Sverige och åtkomst till denna webbplats utanför Sverige sker på användarens ansvar. De som väljer att använda Biogen Swedens webbplats utanför Sverige gör det på eget initiativ och ansvarar för att gällande lokala lagar följs.

SÄRSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses ogiltig eller inte kan verkställas av behörig domstol, ska övriga bestämmelser i dessa användarvillkor fortfarande gälla. Alla bestämmelser i dessa användarvillkor som endast delvis eller i viss grad blir ogiltigförklarade eller ej fullständigt kan genomföras, förblir giltiga i den utsträckning som de inte anses ogiltiga eller ogenomförbara. Parterna är vidare överens om att ersätta en sådan ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse i dessa användarvillkor med en giltig och verkställbar bestämmelse som i möjligaste mån kommer att uppnå de ekonomiska, affärsmässiga och andra syftena med en sådan ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse.

ÖVERTRÄDELSER OCH YTTERLIGARE POLICYER

Biogen förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel som finns tillgängliga enligt lag och i eget kapital för brott mot de regler som anges på denna webbplats, inklusive rätten att blockera åtkomst från en viss internetadress till webbplatsen.

FRÅGOR

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Biogen Sweden AB
Kanalvägen 10A, 7tr
S-194 61 Upplands Väsby
infosweden@biogen.com
Telephone: 08-594 113 60
Fax: 08-594 113 69