Integritetspolicy

Biogen åtar sig att respektera din integritet och vi inser vikten av att skydda en individs personuppgifter och tillämpa hög etisk och regulatorisk standard för behandlingen av sådana uppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar de policyer och metoder som Biogen Sweden AB ("Biogen") har utvecklat för att skydda personuppgifter och för att följa gällande lagstiftning på området.

VAD VI SAMLAR IN

(a)        Information som vi samlar in direkt från dig

Biogen samlar in information direkt från dig när du väljer att skapa ett konto på våra webbplatser eller i våra mobilapplikationer, ringer eller e-postar oss eller på annat sätt tillhandahåller information direkt till oss. Följande är exempel på information som vi kan samla in direkt från dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, postadress etc.)
 • Användarnamn och lösenord
 • Födelsedatum
 • Kommunikationsinställningar
 • Ålder
 • Företagsinformation, inklusive tidigare anställningar, utbildning, kvalifikationer, yrke och specialiseringsområden.

(b)        Information vi samlar in när du besöker våra webbplatser

När du besöker denna webbplats har vi tillgång till följande typ av information om dig:

Registrering av webbplats. Biogen har konstruerat denna webbplats så att du kan besöka oss och granska information om de tjänster och produkter vi erbjuder utan att frivilligt lämna några personuppgifter. Om du väljer att registrera dig för att använda Biogens funktioner och tjänster, antingen som konsument eller sjukvårdspersonal, samlar vi in personuppgifter från dig och denna information kan kombineras, för att förse dig med tjänster eller information som du begär eller för att säkerställa att vi upprätthåller fullständiga, aktuella och korrekta personuppgifter.

IP-adress. Vi registrerar din dators IP-adress (Internet Protocol) när du besöker denna webbplats. IP-adressen identifierar dig inte personligen, men den gör det möjligt för oss att upprätthålla kommunikation med dig när du rör dig på denna webbplats.

(c)        Känsliga personuppgifter

Biogen undviker att samla in känsliga personuppgifter. I sällsynta fall, till exempel för att underlätta tillgången till erbjudanden om patientsupport, kan Biogen dock behöva samla in känsliga personuppgifter, inklusive hälsodata. Om det är nödvändigt att samla in känsliga personuppgifter om dig, kommer vi att samla in ditt uttryckliga samtycke till att göra det, om det krävs enligt lag.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att vi, om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning eller där du har samtyckt till att ta emot dessa meddelanden från oss, kan använda informationen:

 • för att svara på dina frågor;
 • för att förbättra vår servicenivå;
 • för att förbättra innehållet i vår kommunikation;
 • för att ge dig tips, användbar information, produktnyheter och uppdateringar;
 • för att meddela dig om våra nya produkter och tjänster;
 • för att efterfråga dina synpunkter på våra produkter och tjänster;
 • att överväga din ansökan om anställning;
 • för våra egna administrativa och kvalitetssäkrande ändamål; och
 • för andra ändamål som kan beskrivas på denna webbplats.

När vi använder dina personuppgifter följer vi följande principer:

(a)        Begränsning

Biogen samlar endast in personuppgifter om dig som är nödvändiga för ett eller flera av våra legitima affärsändamål, eller som krävs enligt lag. Dessutom kommer Biogen endast att samla in personuppgifter på lagliga och rättvisa grunder och inte på ett orimligt påträngande sätt.

(b)        Syfte

När Biogen samlar in dina personuppgifter kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att delge dig vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi samlar in informationen och kommer endast att använda sådan information för angivna primära eller relaterade sekundära ändamål.

(c)        Utlämnande av uppgifter

Biogen kommer att informera dig om de organisationer (eller typer av organisationer) som vi normalt kan lämna ut personuppgifterna till, och vi kommer att ge dig kontaktinformation om du vill ha tillgång till dina personuppgifter som vi har om dig eller behöver uppdatera dina personuppgifter eller preferenser.

HUR VI DELAR DINA UPPGIFTER MED ANDRA

Observera att tillåtna överföringar av personuppgifter till tredje part eller andra företag inom Biogen-koncernen inkluderar överföring av data från ett land till ett annat och kan inkludera överföringar till ett land där lagstiftning ger ett annat skydd än ditt land. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa adekvat skydd av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

(a)        Dotterbolag

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra dotterbolag för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Dotterbolag är de företag som står under gemensam kontroll av vårt moderbolag Biogen Inc.

(b)        Tredje part

Biogen kan använda tredje part för att tillhandahålla tjänster till oss som kan kräva utlämnande av dina personuppgifter till sådan tredje part. Om vi tillåter en tredje part att få tillgång till dina personuppgifter kommer de endast att tillåtas åtkomst för ändamål som överensstämmer med denna sekretesspolicy samt att de krävs att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(c)        Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan vi uppmanas att lämna ut dina personuppgifter som svar på ett domstolsbeslut, stämning, husrannsakningsorder, lag eller förordning. Vi planerar att samarbeta för att svara på sådana förfrågningar och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att beställaren förstår den känsliga karaktären hos de personuppgifter som de kan få. Vi förbehåller oss också rätten att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att utreda och åtala användare som bryter mot våra regler eller ägnar sig åt beteende som är olagligt eller skadligt för individer eller de personuppgifter vi ansvarar för.

(d)        Produktrapporter

Om du kontaktar oss angående din erfarenhet av att använda en av våra produkter kan vi använda den information du tillhandahåller för att skicka in reklamationer eller biverkningsrapporter till lokala och internationella hälso- eller läkemedelsmyndigheter, och som annars krävs av oss enligt lag.

(e)        Företagstransaktioner

Vi kan lämna ut din information till tredje part i samband med företagets omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier, inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden.

COOKIES OCH ANNAN TEKNIK

Biogen använder en mängd olika tekniker för att bedöma hur våra webbplatser används, för att anpassa din upplevelse och för att leverera onlineinnehåll skräddarsytt efter dina intressen, till exempel internettaggar och cookies. Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller annan enhet när du besöker våra webbplatser. Dessa cookies gör det möjligt för oss att skilja dig från andra användare av denna webbplats och för att förbättra denna webbplats och din upplevelse när du surfar på denna webbplats. För mer information om cookies och annan datainsamlingsteknik, se vår policy för cookies och annan teknik.

VÅRA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi vill att dina personuppgifter ska förbli så säkra som rimligen är möjligt. Vi kommer att upprätthålla skyddsnivåerna för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och använda alla tillgängliga tekniska resurser för att förhindra förlust, ändring och obehörig åtkomst eller behandling av dina uppgifter. De säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda personuppgifter är utformade för att uppfylla eller överträffa branschstandard, för att förhindra åtkomst av inkräktare. Du bör vara medveten om att ingen säkerhetsåtgärd är garanterad att vara 100% säker och du bör alltid vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive att se till att du har ett uppdaterat antivirusprogram.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Biogens webbplatser kan också innehålla länkar till webbplatser som vi tror kan vara användbara och informativa. Vi varken stödjer eller rekommenderar dessa webbplatsers innehåll eller tjänster, och vi är inte ansvariga för deras personuppgiftshantering. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om och läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Biogen kan också samarbeta med andra företag för att förse dig med innehåll och tjänster på gemensam eller "co-branded" basis, med hjälp av en co-branded-webbplats med både Biogen-logotypen och logotypen för co-branded-partnern. Du bör läsa de enskilda integritetspolicyerna för de co-brandade webbplatserna, eftersom dessa i vissa avseenden kan skilja sig från vår.

VÅR BARNPOLICY

Denna webbplats innehåll och tjänster är avsedda för användare över 18 år. Webbplatsen är inte utformad för att locka barnanvändare. Om vi får reda på att någon under 18 år frivilligt lämnat personuppgifter på denna webbplats, eller att en leverantör frivilligt lämnat information om en patient som yngre än 18 år, kommer vi att radera sådan information från våra aktiva databaser.

HUR VI LAGRAR INFORMATION OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de har samlats in.

Du kan när som helst kontakta Biogen om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller behöver information om de personuppgifter som vi har om dig (t.ex. källan till personuppgifterna). Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl och du kan också begära korrigering eller radering av dem.

Om Biogen behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar dig, genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Detta påverkar inte behandlingen av dina uppgifter baserat på ditt samtycke före den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.

Observera att vissa av dessa rättigheter begränsas av tillämplig lagstiftning och vi har rätt att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter för att utföra våra juridiska skyldigheter (till exempel: uppgifter om en biverkan). Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi uppfyller någon begäran från dig.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter har samlats in eller hanterats av Biogen, eller några frågor angående denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du kontakta Biogens Global Privacy Office på privacy@biogen.com

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kommer endast att använda personuppgifter på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn som gällde när informationen samlades in från dig. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra villkoren i denna integritetspolicy när som helst (till exempel på grund av ändringar i lagstiftning) genom att publicera ändringar på denna webbplats. Vi kommer att vidta adekvata och rimliga åtgärder för att erhålla ditt samtycke om så krävs, till följd av en sådan ändring.

INFORMATION FÖR INVÅNARE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Enligt Europeiska unionens dataskyddslagstiftning är "personuppgiftsansvarig" den juridiska enhet som ansvarar för att skydda dina personuppgifter och hjälpa dig att utöva dina rättigheter gällande personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i förhållande till denna webbplats är:

Biogen Sweden AB
Kanalvägen 10A, 7tr
S-194 61 Upplands Väsby

Du kan kontakta Biogens EU-dataskyddsombud via e-post: privacy@biogen.com

Du kan, om du anser det nödvändigt, lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du anser att dina integritetsrättigheter har kränkts. Du hittar information om din lokala dataskyddsmyndighet här:https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Version Date: Januari/01/2024